Co děláme

Sekce sociální integrace

V rámci našeho poslání vytváříme zázemí, podmínky a servis pro důstojné začlenění osob s handicapem při rovnocenném uplatnění na trhu práce. Pracujeme a komunikujeme s handicapovanými lidmi, se zaměstnavateli, ale také se samosprávami. Připravujeme chráněné dílny a také podmínky pro zaměstnávání handicapovaných osob přímo v našem sdružení. Nedílnou součástí naší práce je práce psychologů. Kromě vlastní integrace do pracovního procesu budeme také vytvářet podmínky pro volno časové aktivity, jako je například organizace sportovních klubů a pořádání sportovních soutěží pro osoby se sníženou mobilitou.

 

 
Environmentální sekce

V této oblasti jsme zaměřeni na oblast alternativních zdrojů energií, zejména pak energii solární. Pracujeme na permanentní ekologické výchově, především mládeže s programy již pro děti předškolního věku. Cílem je motivace nastupující generace k zájmu o vliv člověka na životní prostředí a následně kvalitu života celé společnosti. Chceme motivovat nejen mladé žáky a studenty, ale také podnikatele a samosprávy k nalézání a využívání obnovitelných energetických zdrojů a to na regionální, komunální, podni-katelské i mezinárodní úrovni.

 
Sekce vzdělávání

Jsme zaměření na rekvalifikační kurzy, které jsou určeny především osobám registrovaných na úřadech práce s cílem zvýšení jejich kvalifikace a tedy i lepšího uplatnění na trhu práce. Připravujeme speciální program pro seniory, kterým chceme zpřístupnit a osvětlit výhody využívání internetu a základní obsluhy počítače. Zajišťujeme vzdělávání pracovníků samospráv v oblasti evironmentální problematiky, což vítají zejména obce, na jejichž katastru se nachází chráněná krajinná oblast, národní park či lokality soustavy NATURA 2000. V rámci našich aktivit budeme také vytvářet podmínky pro vzdělávání řídících pracovníků v základním a středním školství v Jihočeském kraji.

 

 
Cestovní ruch a kultura

V rámci naších aktivit mapujeme dostupnost ubytovacích a restauračních zařízení pro handicapované osoby. Koncentrujeme se na oblast české a bavorské Šumavy, zejména na území obou národních parků. Z monitorigu vytvoříme tzv. Travel manuál. Unikátností tohoto projektu je to, že zařízení jsou mapována přímo handicapovanými lidmi, nikoli zdravými, kteří nemohou mít pro hodnocení takový cit jako přímo handicapovaní. Hodnotíme připravenost zařízení z pohledu vozíčkářů, zrakově a sluchově postižených. Důraz klademe i na hodnocení připravenosti personálu. V zájmu uživatelů i poskytovatelů hotelových i restauračních služeb pak personál zaškolujeme (například specifické servírovaní pro nevidomé, atd.).

 

 
 
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Aktuality
19. března 2013 od 9.00 Trianon - Čechy, o.s. a CURAVIVA Schweiz

vás zvou na odbornou konferenci na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ŠVÝCARSKU

Program konference

5. 2. 2013 – hotel Witikohof v Bischofsreutu

závěrečné jednání k projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


21. 11. 2012 – Praha – konference Přes bariéry

– prezentace projektu z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Cíl 3 (r. č. p.: 195) ,,Cestujeme bez bariér na Šumavě/Bayerischer Wald“


13. 11. 2012 – Klatovy – 4. workshop ke vzdělávacímu modulu

"EVVO a zdravý životní styl – Třídění odpadu je jen začátek"