Vzdělávací moduly

Bulletin komplexní nabídky vzdělávacích modulů  – ke stažení zde

Základní informace

head1

Občanské sdružení TRIANON ČECHY získalo grant v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (dále jen OPVK) na projekt „Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji“. Projekt je určen pro střední management malých a středních podniků a pro nižší a střední management a majitele objektů v oblasti cestovního ruchu a byl pilotně ověřen v Ústeckém kraji. Tvoří jej 4 samostatné moduly.

Výuka modulů je realizována prostřednictvím zážitkových a interaktivních výukových metod, které jsou zaměřeny především na řešení krizových a nestandardních situací, s nimiž se trh práce potýká. Cílem projektu je příprava absolventů na obtížné a neobvyklé situace, na které je pohlíženo komplexně, tzn., jak z pohledu osoby, která službu poskytuje, tak z pohledu zákazníka. Díky širšímu úhlu pohledu je možné simulovat reálné situace a také možnosti jejich konstruktivního řešení. Moduly mají účastníky naučit především bleskovému rozhodování, což současná společnost (myšleno zaměstnavatelé) očekává a více méně s tím počítá. Díky rychlé identifikaci vzniklého problému na pracovišti, rychlé analýze možností řešení a nalezení optimálního východiska vzniklé situace si absolventi kurzů osvojí nástroje překonávání problému ve velmi krátkém čase. V konečném důsledku tak budou umět přijmout opatření, která přispějí k předcházení vzniku další krizových situací ve  firmě (společnosti).

Z hlediska formy výuky modulů se de facto jedná o hru; účastníci mohou pracovat uvolněně, protože jim nehrozí riziko ztrát nebo neúspěchu. Praktické zkušenosti účastníci získávají prostřednictvím aktivního zapojení do připravených modelových situací vycházejících z reálného pracovního prostředí. Účastníci jsou zapojeni interaktivně, přímo se účastní hraných scének, vznáší připomínky k filmovým ukázkám, kde jsou uváděny příklady dobré i špatné praxe, aktivně instruují figuranty.

V rámci výuky probíhá též e-learningové studium, které je zakončeno závěrečným testem.

 

Průběh vzdělávacího modulu

Forma prezenčního studia

  • 32 vyučovacích hodin (4 vyučovací dny)
  • kurz je členěn do dvou částí: 2 dny + 2 dny (pauza mezi jednotlivými částmi kurzu je 2 – 3 týdny)
  • účastníci obdrží studijní materiály a přístupové heslo k e-learningu

Forma e-learningového studia

  • on-line netutorovaná výuka
  • kurz je ukončen závěrečným testem


Přihláška

Přihláška včetně dalších informací je ke stažení zde


Kurzovné

Cena za jeden vzdělávací modul:

  • prezenční studium 6 200 Kč/osoba (10 členů ve skupině)
  • e-learningové studium 500 Kč/osoba

Co získáte ?

Osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu v rámci celoživotního vzdělávání.


Přehled výukových modulů:

Vzdělávací modul I – Emoční inteligence

Zvýšení EQ vede přímo ke zlepšení vnímání reality, zvýšení odpovědnosti a schopnosti motivace a sebemotivace. Toto jsou zcela klíčové faktory pro vedení i efektivní fungování všech pracovních týmů. Schopnost vnímat vlastní emoce a zacházet s nimi, je jednou ze základních pracovních kompetencí stejně tak jako umět je využívat ve prospěch věci, sám sebe motivovat a dokázat motivovat i druhé. K vedení pracovního týmu je taktéž nezbytné umět vcítit se do ostatních lidí, dokázat sladit pocity s myšlením a správně nakládat s pracovními i osobními vztahy.

Cíle vzdělávacího modulu I – Emoční inteligence

Cílem modulu je naučit účastníky porozumět vnějším a vnitřním vlivům na lidské emoce, poznat zákonitosti, ve kterých se odehrávají, najít cestu k emoční stabilitě a dále poznat základní principy emoční inteligence a její aplikace na trh práce.

 

Vzdělávací modul II – Manažer 21. století

Potřeba řídit se datuje do okamžiku, kdy se lidé pokusili pomocí skupinové práce dosáhnout svých výsledků. Management je profese jako kterákoliv jiná, je to odborná lidská činnost, bez níž se neobejde žádný organizační celek. Dobrý manažer se své roli učí zpravidla pod dohledem mistra, přistupuje k ní s pokorou a vědomím, že samotný talent nestačí. Ví, že je třeba dalšího učení, sebevzdělávání a tréninku, při kterém klade důraz na "self management" - management sebe sama. Členové týmu nebudou spolupracovat, efektivně komunikovat, dobře hospodařit s časem a směřovat své aktivity k dosažení výsledků, jestliže jejích vedoucí / manažer nebude schopen jednat a konat hlavou a srdcem.

Cíle vzdělávacího modulu II – Manažer 21. století

Inovativní vzdělávací program s názvem "Manažer 21. století“ bude management prezentovat jako nástroj nebo proces, jenž vede ke změně v myšlení, postojích a přístupech. Cílem modulu je naučit účastníky / vedoucí pracovníky hledat podněty pro potřebné změny, implementovat je na pracovištích a rozšířit vedení lidí.

 

Vzdělávací modul III – Týmová spolupráce

Pracovní tým je specifický druh pracovní skupiny, při jehož sestavování je třeba mít na mysli, že existuje řada lidí vynikajících ve svém oboru, ale jejich sociální kompetence, komunikativnost a ochota ke spolupráci je mnohdy více než problematická a s tím by měl vedoucí pracovník počítat. Při vytváření týmů je také vhodné přihlížet v přiměřené míře i k vzájemným sympatiím či antipatiím potenciálních spolupracovníků.

Cíle vzdělávacího modulu III – Týmová spolupráce

Cílem modulu je naučit účastníky / vedoucí pracovníky, jak využít silných stránek jednotlivých členů týmu, definovat základy úspěšného týmu, najít pozitiva a omezení týmové spolupráce a naučit je identifikovat a eliminovat překážky bránicí v budování týmu a týmové spolupráce.

 

Vzdělávací modul IV – Emoční a znalostní minimum pro služby cestovního ruchu

Tento modul je rozdělen do dvou částí:

  • Část odborných znalostí, např.
  • Část měkkých dovedností, např. zásady etiky a komunikace se zákazníkem apod.

Cíle vzdělávacího modulu IV – Emoční a znalostní minimum pro služby cestovního ruchu

Cílem modulu je předat účastníkům / vedoucím pracovníkům základní přehled informací o cestovním ruchu, naučit je nástrojům marketingu i komunikačním strategiím a informovat je o související legislativě. Součástí tohoto modulu bude i vzdělávací blok zaměřený na specifika osob se zdravotním postižením a způsoby komunikace s nimi.


srdcePřihláška

Závaznou přihlášku můžete zaslat buď elektronicky, vyplněním zde,
nebo si ji můžete vytisknout, vyplnit a zaslat poštou na naši adresu.

TRIANON - ČECHY, o.s.

Špidrova 47, 385 01  Vimperk

 

TRIANON - ČECHY, o.s.

trianon_logo

www.trianoncechy.cz

Přihláška do výukových modulů

Závaznou přihlášku můžete zaslat buď elektronicky, vyplněním zde, nebo si ji můžete vytisknout, vyplnit a zaslat poštou na naši adresu.

TRIANON - ČECHY, o.s.

Špidrova 47, 385 01  Vimperk